Andeka lapse toetamine koolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus Andeka õpilase toetamine koolis lähtub õpetaja kutsestandardis väljendatud ootustest suurendada õpetaja valmisolekut tööks andekate õpilasega.
Toimumise aeg: 01.10.2019 - 02.09.2019
Registreerimine avatud alates 13.08.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
Osalejate arv: 9 kuni 16 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Hinnainfo ja osalemise tingimused:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Reili Pae (Avatud Meele Instituut (AMI))
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Merle Rüütel, merle.ryytel@innove.ee
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena osaleja
•    teab erinevaid andekuse käsitusi,  andekate õpilaste iseloomustavaid faktoreid ja nende õppimist mõjutavaid tegureid;
•    oskab märgata andekaid õpilasi ja leida võimalusi nende arengu toetamiseks koolis;
•    oskab koostada individuaalset õppekava arvestades õpilase hariduslike erivajadusi ja kohandada õpiülesandeid vastavalt õpilase arengu tasemele;
•    tunneb andekate laste vanemate ootusi ja oskab teha nendega koostööd.


Sihtgrupid: Õpetaja.
Õpetaja, kes töötab osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal koolieelses lasteasutuses (v.a lastehoiuteenust osutavas organisatsioonis), üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasium) ja kutseõppeasutuses.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Valmisoleku ja kompetentsuse suurendamine andekate lastega töötamiseks, oskuste omandamine andekate laste õpetamisel ja arengu toetamisel koolis.
Sisukirjeldus:

 Täpsem info: TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Andekate laste toetamise võimalused. Andekate laste eripärad, nende toetamine ja suunamise võimalusi koolis. Andeka õpilase õpi- ja käitumisraskused, probleemide ennetamise ja lahendamise võimalused. Õppematerjali kohandamine vastavalt õpilaste vajadustele. Individuaalse õppekava koostamine. Koostöö ja meeskonnatöö koolis andekate õpilaste arengu toetamiseks. Koostöö võimalusi andekate laste vanematega.

Andekus kui õpilase hariduslik erivajadus. Andekuse erinevaid käsitusi.  Andekuse liigid.  Andekate laste isiksuslikud, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused. Loovus kui andekuse komponent. Andekate alasooritus. Andekate arengu stimuleerimise võimalusi.Õpisündmuse teemad:

Koolituse läbiviimisel kasutatakse meetodeid, mis võimaldavad õppijatel õpippeprotsessis aktiivselt osaleda ning oma kogemusi ja praktikat reflekteerida. Koolituse käigus kasutatakse erinevaid rühma- ja paaristöid, arutelusid, samuti juhtumianalüüsi, vaatlust, treeninguid. Iseseisva tööna esitavad õppijad esseed, kus arutletakse andeka õpilaste koolis toetamise võimaluste üle ja pakutakse reaalseid näpunäiteid tööks selliste õpilastega tunnis ja klassivälises töös.  Essesid esitletakse koolituse viimasel päeval kaasõppijatele iseseisvate tööde seminari käigus.  Õppijatel on võimalus saada kirjalikku personaalset tagasisidet nii õppejõududelt, kui ka kaasõppijatelt e-õppekeskkonnas ja iseseisvate tööde seminaril. See  omakorda loob tingimused edasiseks suhtlemiseks ja koostööks erinevate koolide õpetajate vahel ka pärast kursuse lõpetamist.

Koolituse käigus on planeeritud vähemalt üks õppekäik kooli kogemuste ja praktika reflekteerimiseks.Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Õpetaja ametikohal töötamine, hea arvuti kasutamise oskus ja internetis/e-õppekeskkonnas töötamise võimalus.
Google´i konto olemasolu (vajadusel luuakse kursuse alguses). Valmisolek luua erinevates kursust toetavates veebikeskkondades kasutajakontosid.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine auditoorses töös, nõuetekohase iseseisva töö koostamine ja esitlemine.

TLÜ tunnistus ja akadeemiline õiend.

 1.moodul: Andekus kui mulje ja õpilase hariduslik erivajadus.
Andekuse erinevaid käsitusi. Andekus kui mulje – temperamendi roll kultuuriruumis. Andekuse liigid. Andekate laste isiksuslikud, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused. Loovus kui andekuse komponent. Andekate alasooritus. Andekate arengu stimuleerimise võimalusi.
 2.moodul: Andekate laste toetamise võimalused.
Andekate laste eripärad, nende toetamine ja suunamise võimalusi koolis. Andeka õpilase õpi- ja käitumisraskused, probleemide ennetamise ja lahendamise võimalused. Õppematerjali kohandamine vastavalt õpilaste vajadustele. Individuaalse õppekava koostamine. Koostöö ja meeskonnatöö koolis andekate õpilaste arengu toetamiseks. Koostöö võimalusi andekate laste vanematega. Praktika (õppekäik, konkreetsete õppemeetodite katsetamine).

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse