Õppimise toetamine noorsootöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ootame koolitusele kõiki enesearendamisest huvitatud noorsootöötajaid praktilisele koolitusele, kus näitame muuhulgas: Kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös? Kuidas selle vilju nähtavamaks teha? Kuidas õpitut kirja panna ja väärtustada?
Toimumise aeg: 22.08.2019 - 23.08.2019
Registreerimine avatud alates 12.08.2019
Kontaktpäev:
 • II moodul 15.-16.05.2018
 • I moodul 03.-05.04.2018
 • II moodul:  2. kontaktpäev
 • II moodul:  1. kontaktpäev
 • I moodul:  3. kontaktpäev
 • I moodul:  2. kontaktpäev
 • I moodul:  1. kontaktpäev
Läbiviimise keel --
Maht: 48 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Praktiline: 4 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 23 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Hinnainfo ja osalemise tingimused:

Koolitused on tasuta kõikidele programmi sihtgrupina määratud osalejatele. Sihtgrupiks on noortevaldkonna töötajaskond, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks, esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest

Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Anna Kuzina, Anna.Kuzina@archimedes.ee, tel: +372 69 79 217
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kirjeldab õppimisprotsessi noorsootöö kontekstis;
 • hindab õppimisprotsessi toetavaid tegureid noorsootöös;
 • teadvustab noorte õppimist toetava inimese rolli;
 • analüüsib enda kui noore õppimist toetava inimese pädevusi õppeprotsessi kavandmiseks ja läbiviimiseks;
 • avaldab õppimiskogemuse noorsootöötegevustes kasutades selleks mitmekesiseid võimalusi.
Sihtgrupid: Noorsootöötaja.
Noorsootöötajad, kes soovivad arendada oma pädevusi noorte õppimise toetamisel, keda huvitab noorsootöös õpitu mõtestamise teema: kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös, kuidas selle vilju nähtavaks teha, kuidas õpitut kirja panna ning väärtustada.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Noorsootöötaja mõistab õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, oskab toetada õppimist ning näeb võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.
Sisukirjeldus:

Koolitus koosneb kahest moodulist, mille vahele jääb praktikum. Esimesel kolmel koolituspäeval keskendume õppimise ja õppeprotsessi, kui sellise mõtestamisele ja noorsootöötaja enda rolli teadvustamisele noore õppimise toetamises ning seda läbi teoreetiliste teadmiste omandamise kui praktiliste ülesannete lahendamise. Kahe koolitusmooduli vahepeal on praktikaperiood (Iseseisev töö: soovituslik miinimum 4 akad/t), mille raames saab rakendada koolitusel omandatut enda töökeskkonnas. Teisel moodulil analüüsime nii vahepealsel perioodil kogetut, kaardistame head praktikad noorte õpikogemuse toetamiseks ning noorsootöötaja pädevused selleks.

Koolituse seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

 • Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.
 • Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.
 • Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ning näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.
Õpisündmuse teemad:
 • õppimise kaasaegsed käsitused ja nende rakendumine noorsootöös – kuidas õppimine noorsootöös aset leiab ja mida see tähendab noorsootöötaja rolli määratluses;
 • õppimisprotsess ja selle kujundamine noorsootöös – noorte õppimise toetamine praktikas: miks, mida ja kuidas;
 • noorsootöötaja kui noore arengu ja õppimise toetaja – abistavad tööriistad (lähenemised, meetodid) ja vajalikud pädevused õppimise toetajana.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusprogrammi ülesehitus, lähenemine ja meetodid tuginevad noorsootöö ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ning põhimõtetele, põhinedes osalejate aktiivsel osalemisel ja panusel.
Hindamisviisid: iseseisev töö
Osalemise eeldus: - Osalejatel on kogemus õppimise kavandamise ja läbiviimisega noorsootöötegevustes
- Osalejatel on piisav ajaressurss, et osaleda täies mahus nii auditoorses kui iseseisvas töös.
- Osalejatel on tahe arendada enda pädevusi noorte õppimise toetamises.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse järgselt analüüsivad osalejad õppimise mõju veebipõhise ankeedi toel.

* Enesehindamine: õpiväljundite saavutamise hindamine.  Hindamismeetodid ja- kriteeriumid, ülesanded lepitakse kokku koolituse alguses.  

Tunnistus: osaleja on osalenud kahel moodulil, tegeles iseseisva tööga ja tema enesehindamise tulemused näitavad õpiväljundite saavutamist.

Tõend: osaleja on võtnud osa vähemalt esimesel moodulil, tegeles iseseisva tööga  ja/või enesehindamise tulemusena sõnastatud õpiväljundeid ei ole saavutatud. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Link materjalidele: http://noored.ee/arhiiv/ekspressret...
Märksõnad: mitteformaalne õppimine, noore arengu / õppimise toetamine, noorsootöö kvaliteet, õppimisprotsess ja selle kujundamine noorsootöös, vajalikud pädevused õppimise toetajana, refleksioon, analüüs
I moodul - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Esimesel kolmel koolituspäeval keskendume õppimise ja õppeprotsessi mõtestamisele ja enda rolli teadvustamisele noore õppimise toetamises. Omandame teoreetilisi teadmisi aga lahendame ka praktilisi ülesandeid.

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II moodul - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Kahe koolitusmooduli vahepeal on praktikaperiood, mille raames saab rakendada koolitusel omandatut enda töökeskkonnas.
II. moodulil analüüsime vahepealsel perioodil kogetut ning kaardistame noorte õpikogemuse toetamise head praktikad.
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: Alustame 15.05 kl 15:30, päeva lõpus on õhtusöök algusega kl 18:30

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 16.05 kl 9:30-16

Vaata vähem

I moodul 03.-05.04.2018 - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: I moodul: Esimesel kolmel koolituspäeval keskendume õppimise ja õppeprotsessi mõtestamisele ja enda rolli teadvustamisele noore õppimise toetamises. Omandame teoreetilisi teadmisi aga lahendame ka praktilisi ülesandeid.
Päevakava: Esimene päev: 11-18.00 (õhtusöök soovijatele algusega kl 18)
Teine päev: 9:30-18.00 (õhtusöök soovijatele algusega kl 18)
Kolmas päev: 9.30-16.00

Vaata vähem

II moodul 15.-16.05.2018 - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kahe koolitusmooduli vahepeal on praktikaperiood, mille raames saab rakendada koolitusel omandatut enda töökeskkonnas.
II. moodulil analüüsime vahepealsel perioodil kogetut ning kaardistame noorte õpikogemuse toetamise head praktikad.
Päevakava: Alustame 15.05 kl 15:30, päevalõpus on õhtusöök algusega kl18:30
16.05 kl 9:30-16

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse