Klassiõpetaja loodusõpetuse, tööõpetuse ja kunsti lõimitud ainealaste ja -didaktiliste teadmiste arendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Eesmärk on arendada klassiõpetajate ainealaseid ja -didaktilisi teadmisi loodusõpetuse, tööõpetuse ja kunsti õppeainete lõimingu, põhikooli riikliku õppekava eesmärkide ning loodusteaduste, kunsti- ja tehnoloogiaalase pädevuse kujunemise kaudu.
Toimumise aeg: 30.09.2019 - 04.11.2019
Registreerimine avatud alates 21.02.2019
Registreerimine suletud alates 30.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 32 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Hinnainfo ja osalemise tingimused:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Seppa, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: TARTU LINN TARTU MAAKOND
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoones aadressil Salme 1a, Tartu. Toimumise kuupäevad:
30. september 2019
1. oktoober 2019
4. november 2019
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinu:
- omab teadmist, kuidas lõimida loodusõpetuse, tööõpetuse ja kunsti õppeaineid;
- oskab valida sobivad õpi- ja õpetamismeetodid õppe/ainekava eesmärke järgides;
- omab teadmisi erinevatest vaatluse liikidest ja oskab neid kasutada käsitletavates õppeainetes;
- oskab valida ja kasutada loodusteaduste, kunsti- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sealhulgas veebikeskkondasid;
- väärtustab loodusteaduste, kunsti- ja tehnoloogiaalase pädevuse kujunemise võimalusi õppetöös.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud KLASSIÕPETAJAD JA II KOOLIASTME ÕPETAJAD
Eesmärgid: Eesmärk on arendada klassiõpetajate ainealaseid ja -didaktilisi teadmisi loodusõpetuse, tööõpetuse ja kunsti õppeainete lõimingu, põhikooli riikliku õppekava eesmärkide ning loodusteaduste, kunsti- ja tehnoloogiaalase pädevuse kujunemise kaudu.
Sisukirjeldus: Vaatluse mõiste, liigid. Vaatlused looduskeskkonnas ja klassiruumis. Erinevate vaatlusvõtete käsitlemine loodusõpetuse, kunsti ja tööõpetuse tundides ainetevahelise lõimingu näitel.
Looduses õppimine: loodusvaatluste planeerimine, läbiviimine ja vaatlustulemuste jäädvustamine. Vaatluste tegemise abivahendid ka digivahendid ning sealhulgas veebikeskkonnad. Erinevate näitlike vahendite kasutamine õppetöös.
Loodusobjektide kasutamine kunsti ja tööõpetuse tundides. Kodutööde tutvustamine ja reflektsioon.
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös vähemalt kahel õppepäeval ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Irja Vaas - käsitöö ja kodunduse didaktika assistent, mag (koolikorraldus).
Marianne Olbrei - loodusteaduste didaktika õpetaja, mag (koolikorraldus).
Ave Avalo - kunstiõpetuse õpetaja, MA (kunst)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse