Kaasav ja tähenduslik õppimine tänapäevase õpikäsituse valguses: KUIDAS vs MIDA

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tõsta õpetajate pädevust õppetöö planeerimisest, läbiviimisest ja analüüsimisest ning õpioskuste ja üldpädevuste toetamisest tänapäevase õpikäsituse valguses. Tõsta õpetajate pädevust mõtestatud õppimise toetamisel. Toetada õpetajate pädevust analüüsida o
Toimumise aeg: 18.10.2019 - 13.12.2019
Registreerimine avatud alates 21.02.2019
Registreerimine suletud alates 18.10.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Hinnainfo ja osalemise tingimused:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Seppa, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: TARTU LINN TARTU MAAKOND
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoones aadressil Salme 1a, Tartu. Koolituse toimumise kuupäevad on:
18. oktoober 2019
1. november 2019
15. november 2019
13. detsember 2019
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinu:
- Kaardistab ja analüüsib oma õpetamisalase teadmiste ja oskuste hetkeseisu
- Rakendab enda õpetamisalases tegevuses uudset IKT vahendit õppimise toetamise eesmärgil ja analüüsib selle praktiseerimist
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud ÜLDHARIDUSKOOLI TEISE JA KOLMANDA KOOLIASTME JA GÜMNAASIUMI ÕPETAJAD
Eesmärgid: Tõsta õpetajate pädevust õppetöö planeerimisest, läbiviimisest ja analüüsimisest ning õpioskuste ja üldpädevuste toetamisest tänapäevase õpikäsituse valguses. Tõsta õpetajate pädevust mõtestatud õppimise toetamisel. Toetada õpetajate pädevust analüüsida oma õpetamisalaste teadmiste ja oskuste hetkeseisu; rakendada enda õpetamisalases tegevuses uudseid IKT vahendeid õppimise toetamise eesmärgil ja analüüsida selle praktiseerimist.
Sisukirjeldus: Õppekavandamise protsess kaasaegse õpikäsituse järgi, õppimist toetava keskkonna kujundamine nii õpetaja kui õppija seisukohast, tagasiside õppimise ja õppija arengu toetamisel, ennastjuhtiva õppija arengu toetamine.
Õpilaste õppimise toetamine. Õpioskused (õpioskuste liigitus, mälu toetamise tehnikad õppimisel, ajaplaneerimine, enesemotiveerimine), erinevate tehnikate praktiseerimine, kogemusõpe.
Õpilaste õppimise toetamine. Üldpädevused. Mõtlemisoskuste toetamine (4C-d: critical, creative, caring, collaborative thinking): põhjendamisoskuse, seoste loomise, kaalutlemise, võrdlemisoskuse, koostöise mõtlemise; empaatia ja tolerantsuse toetamine mõtlemisel. Vastutuse andmine ja võtmine õppimisel; tähelepanu treenimine, arutlusoskuse toetamine.
Heade praktikate jagamine ja osalejate kogemuste mõtestamine metatasandil.
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Minimaalselt 50% õppetöös osalemine, kodutööde tähtaegne esitamine, õpiväljundite saavutamine vähemalt 60% ulatuses
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Egle Säre - haridusteaduste assistent, PhD (haridusteadus).
Ingrid Koni - pedagoogika lektor, PhD (haridusteadus)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse