Kõnehilistusega lapsed - potentsiaalsed õpiraskustega lapsed: märkamine ja arengu toetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Toimumise aeg: 16.09.2019 - 29.10.2019
Registreerimine avatud alates 21.02.2019
Registreerimine suletud alates 16.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Hinnainfo ja osalemise tingimused:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Seppa, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: TARTU LINN TARTU MAAKOND
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Salme 1a, Tartu. Koolituse toimumise kuupäevad:
16. september 2019 kell 10.00 - 17.00
17. september 2019 kell 10.00 - 17.00
28. oktoober 2019 kell 10.00 - 17.00
29. oktoober 2019 kell 10.00 - 17.00
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tunneb lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas;
- oskab hinnata laste kognitiivset ja kõne arengut varases eas, kasutades selleks õpetajale käepäraseid meetodeid;
- oskab arvestada lapse arengu eripära õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel rühmas;
- mõistab enda rolli koostöös erinevate spetsialistidega (psühholoog, logopeed, eripedagoog), oskab otsida abi ja infot kõne arengu hilistusega laste arengu toetamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud KOOLIEELSE LASTEASUTUSE ÕPETAJAD
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Sisukirjeldus: Kõne ja tunnetustegevuse areng vanuses 0-4
Kognitiivse ja sotsiaalse (sh kõne) arengu oluliste tunnuste hindamine ja arengus mahajäämuse märkamine
Hilistunud arenguga lapse hindamine
Lapse arengu toetamine rühmatingimustes õpetaja, tugispetsialisti ja pere koostöös
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 3 õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Merit Hallap - logopeedia assistent, MA (eripedagoogika).
Marika Padrik - logopeedia lektor, PhD (pedagoogika).
Signe Raudik - kõrgharidus, omab töökogemust.
Astra Schults - koolipsühholoogia lektor, PhD (psühholoogia)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse