Digipedagoogilised lahendused: digiõpe lasteaias

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on toetada õpetajate digitaalse kirjaoskusega seotud teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning õpetaja kutsestandardi kompetentse, mis on suunatud õpi- ja õpetamisetegevuse kavandamisele, õppimise ja arengu toetamisele, kutset läbivatele komp
Toimumise aeg: 11.10.2019 - 08.11.2019
Registreerimine avatud alates 21.02.2019
Registreerimine suletud alates 08.11.2019
Maht: 50 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Hinnainfo ja osalemise tingimused:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Ühe osaleja õppeteenustasu on 172,08 eurot.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Seppa, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: TARTU LINN TARTU MAAKOND
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Salme 1a, Tartu. Kursuse toimumise kuupäevad:
11. oktoober 2019 kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
18. oktoober 2019 kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
8. november 2019 kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on suuteline leidma õppetööd toetavaid digivahendeid ja oskab tuua näiteid, kuidas neid õppe- ja kasvatustegevuses eesmärgipäraselt rakendada;
- mõistab digipedagoogika põhimõtteid ja oskab tuua sellekohaseid näiteid;
- on valmis enesehinnangu põhjal planeerima tegevusi digitaalse kirjaoskuse arendamiseks;
- oskab planeerida ja läbi viia, digivahendeid eesmärgipäraselt kasutades, õppe- ja kasvatustegevust.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud KOOLIEELSE LASTEASUTUSE ÕPETAJAD
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on toetada õpetajate digitaalse kirjaoskusega seotud teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning õpetaja kutsestandardi kompetentse, mis on suunatud õpi- ja õpetamisetegevuse kavandamisele, õppimise ja arengu toetamisele, kutset läbivatele kompetentsidele ning professionaalsele enesearendamisele. Sellest lähtuvalt on koolitusele seatud järgmised ala-eesmärgid:
a) suunata õpetajaid oma õppetegevuse kavandamisel, õppimise toetamisel ja arendamisel lähtuma digipedagoogika põhimõtetest (eesmärgipärane digivahendite kasutamine õpetamisel ja õppimisel)
b) suunata õpetajaid hindama ja planeerima tegevusi lähtudes õpetaja digitaalse kirjaoskuse enesehinnangu tulemustest ja õpetaja professionaalsele enesearengule seatud ootustest (sisend õpetaja kutsestandardist ja haridustöötajatele suunatud DigCompEdu digipädevuse raamistikust).
Sisukirjeldus: Digitaalse kirjaoskuse hindamise tulemuste arutelu
Digipedagoogika mõiste
Eesmärgipärane digitehnoloogia kasutamine õppetöös
Õppetööd toetavate vahendite leidmine (digitaalse kirjaoskus: informatsiooni leidmine ja selle jagamine)
Näited eesmärgipärasest digitehnoloogia rakendamisest ja selle põhjal õppetegevuste kavandamine
Õppimise nähtavaks tegemine (tekst, pilt (sh. GPS-kunst), video)
Digipedagoogika, õppetööd toetavate vahendite loomine (digitaalne kirjaoskus: sisuloome, autorikaitse)
Õppimise mängustamine (õppemängud)
Kodutööde refleksioon ja kogemusvahetus
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise baasoskused ja töötamine õpetajana.
Lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses töös, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Mario Mäeots - PhD, haridustehnoloogia dotsent.
Vieno Rjabova - MA, koolieelse lasteasutuse õpetaja
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse