Digipedagoogilised lahendused: digiõpe lasteaias

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on toetada õpetajate digitaalse kirjaoskusega seotud teadmisi, oskusi ja hoiakuid.
Toimumise aeg: 11.10.2019 - 08.11.2019
Registreerimine avatud 21.02.2019
Registreerimine suletud alates 08.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 50 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Ühe osaleja õppeteenustasu on 172,08 eurot.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn,Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Salme 1a, Tartu. Kursuse toimumise kuupäevad:
11. oktoober 2019 kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
18. oktoober 2019 kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
8. november 2019 kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on suuteline leidma õppetööd toetavaid digivahendeid ja oskab tuua näiteid, kuidas neid õppe- ja kasvatustegevuses eesmärgipäraselt rakendada;
- mõistab digipedagoogika põhimõtteid ja oskab tuua sellekohaseid näiteid;
- on valmis enesehinnangu põhjal planeerima tegevusi digitaalse kirjaoskuse arendamiseks;
- oskab digivahendeid eesmärgipäraselt kasutades planeerida ja läbi viia õppe- ja kasvatustegevust.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud KOOLIEELSE LASTEASUTUSE ÕPETAJAD
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on toetada õpetajate digitaalse kirjaoskusega seotud teadmisi, oskusi ja hoiakuid.
Sisukirjeldus: Digipedagoogika mõiste
Digitaalse kirjaoskuse hindamise tulemuste arutelu
Eesmärgipärane digitehnoloogia kasutamine õppetöös
Õppetööd toetavate vahendite leidmine (digitaalne kirjaoskus: informatsiooni leidmine ja selle jagamine)
Näited eesmärgipärasest digitehnoloogia rakendamisest ja selle põhjal õppetegevuste kavandamine
Õppimise nähtavaks tegemine (tekst, pilt (sh. GPS-kunst), video)
Digipedagoogika, õppetööd toetavate vahendite loomine (digitaalne kirjaoskus: sisuloome, autorikaitse)
Õppimise mängustamine (õppemängud)
Kodutööde refleksioon ja kogemusvahetus
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses töös, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Mario Mäeots - PhD, haridustehnoloogia dotsent
.
Vieno Rjabova - MA, koolieelse lasteasutuse õpetaja
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse