Digipedagoogilised lahendused õppetöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on suunata õpetajaid planeerima digivahendite kasutamist lähtuvalt digipedagoogika põhimõtetest, et läbi selle toetada õppekavalisi eesmärke ja õpetajate kutsestandardi kompetentse, mis on suunatud õpi- ja õpetamisetegevuse kavandamis
Toimumise aeg: 24.10.2019 - 21.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 54 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Ühe osaleja õppeteenustasu on 172,08 eurot.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn,Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Salme 1a, Tartu (ruum 202 teisel korrusel). Kursuse toimumise kuupäevad:
24. oktoober 2019 - kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
31. oktoober 2019 - kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
21. november 2019 - kell 10.00 - 16.45 (ruum 202 teisel korrusel)
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- mõistab digipedagoogika põhimõtteid ja oskab tuua sellekohaseid näiteid;
- on valmis planeerima ja läbi viima digipedagoogika põhimõtteid järgiva ainetunni;
- oskab luua digipedagoogika ja autorikaitse reegleid arvestava õppevahendi;
- on valmis enesehinnangu põhjal planeerima tegevusi digitaalse kirjaoskuse arendamiseks.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPETAJAD
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on suunata õpetajaid planeerima digivahendite kasutamist lähtuvalt digipedagoogika põhimõtetest, et läbi selle toetada õppekavalisi eesmärke ja õpetajate kutsestandardi kompetentse, mis on suunatud õpi- ja õpetamisetegevuse kavandamisele, õppimise ja arengu toetamisele, kutset läbivatele kompetentsidele ning professionaalsele enesearendamisele. Digipedagoogika eesmärk on pakkuda lahendusi selleks, et muuta digivahendite kasutamine õppe- kui ka õpetamistegevustes eesmärgipäraseks. Seejuures peavad planeeritud tegevused toetama nii ainealaseid kui ka üldpädevustele (peamiselt digipädevus) suunatud eesmärkide saavutamist.
Sisukirjeldus: Digipedagoogika mõiste
Eesmärgipärane digitehnoloogia kasutamine õppetöös - digipedagoogiliste lahenduste demo, leidmine, jagamine, hindamine (digitaalne kirjaoskus: info leidmine, jagamine, hindamine)
Digitaalse kirjaoskuse hindamise tulemuste arutelu
Digipedagoogiliste lahenduste demo, digipedagoogika-alast õppetööd toetavate vahendite loomine (digitaalne kirjaoskus: sisuloome, autorikaitse)
Kodutööde refleksioon ja kogemusvahetus
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise baasoskused ja töötamine õpetajana.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 2 õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Mario Mäeots - PhD, haridustehnoloogia dotsent
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse