21. sajandi õpioskuste arendamine põhikooli inglise keele tunnis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Võõrkeeleõpetajate oskused ja teadmised õppijate 21.sajandi oskuste arendamiseks. Koolitus toetab õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentse.
Toimumise aeg: 20.09.2019 - 22.11.2019
Registreerimine avatud alates 21.02.2019
Registreerimine suletud alates 20.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 56 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Hinnainfo ja osalemise tingimused:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Seppa, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: TARTU LINN TARTU MAAKOND
Lisainfo: Koolitus toimub TÜ haridusteaduste instituudis aadressil Salme 1a, Tartu. Toimumise kuupäevad:
20. september 2019 kell 10.00 - 17.00
24. oktoober 2019 kell 10.00 - 17.00
25. oktoober 2019 kell 09.00 - 16.00
22. november 2019 kell 10.00 - 17.00
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- omab ülevaadet 21. sajandi õpioskustest ning võimalustest nende arendamiseks põhikooli inglise keele tunnis;
- tunneb erinevate autentsetete materjalide liike ning oskab koostada autentse sisuga ülesannet;
- pöörab tähelepanu autentse materjali usaldusväärsusele ja asjakohasusele õpilaste keeletasemest ja tunni eesmärkidest lähtuvalt;
- harjutab erinevaid metoodilisi võtteid ja analüüsib nende efektiivsust 21. sajandi õpioskuste arendamisel põhikooli inglise keele tunnis;
- rakendab erinevaid paaris- ja rühmatöö viise 21. sajandi õpioskuste arendamiseks;
- koostab kodutöö 21. sajandi õpioskuste arendamist silmas pidades;
- analüüsib kaasõppijate poolt koostatud koduseid ülesandeid.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud II- III kooliastme INGLISE KEELE ÕPETAJAD JA KLASSIÕPETAJAD, KELLE LISAERIALA ON INGLISE KEEL
Eesmärgid: Võõrkeeleõpetajate oskused ja teadmised õppijate 21.sajandi oskuste arendamiseks.
Koolitus toetab õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentse.
Sisukirjeldus: 21. sajandi õpioskused (suhtlemine, koostöö, loomingulisus, kriitiline mõtlemine; ingl 4 C-s: communication, collaboration, creativity, critical thinking) ning nende integreerimine keeletundi;
Autentse materjali kasutamine keeletunnis 21. sajandi õpioskuste arendamisel (liigid, olulisus). Autentse sisuga ülesanded (authentic task);
Kriitilise mõtlemise arendamine: kõrgema ja madalama taseme mõtlemisoskused (ingl HOTS ja LOTS) ning nende arendamiseks sobivad ülesanded, tegevused ja küsimuste tüübid;
Fakt ja arvamus (Fact and opinion);
Erinevad võtted ja ülesanded suhtlemisoskuse arendamiseks (nt speed talking, pairing cards, creating stories, teacher-in-role, cooperative learning);
Kommunikatiivne grammatika autentsete materjalide põhjal;
Loovuse arendamine keeletunnis erinevaid võtteid ja digivõimalusi kasutades (nt digital storybooks, digital storytelling);
Erinevad võimalused õpilaste koostöö ja suhtlemisoskuse arendamiseks paaris- ja rühmatöö kaudu.
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 3-l õppepäeval, kodutöö esitamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Evi Saluveer - inglise keele algõpetuse õpetaja, MA (inglise keel ja kirjandus).
Tiia Krass - inglise keele algõpetuse õpetaja, mag (koolikorraldus).
Kristel Ruutmets - inglise keele algõpetuse assistent, MA (inglise keel ja kirjandus).
Ingebjørg Merete Mellegård - kõrgharidus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse