Alarmsõidukijuhi täienduskoolitus

Üldinfo
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 16 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija

 • teab kaitsliku sõidustiili olemust;
 • teab alarmsõidukite kasutamist reguleerivaid õigusakte; 
 • teab sõiduki juhitavust, teelpüsivust, kursikindlust ja alarmseadmeid;
 • kasutab alarmsõidukit juhtides ohutuid juhtimisvõtteid;
 • juhib alarmsõidukit äärmuslikes liiklusolukordades järgides alarmsõidu taktikat ja arvestades selle iseärasusi.

Sihtgrupp vabatekstina: Ametnikud, kellel on tööülesannetest tulenev vajadus juhtida alarmsõidukit.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel osaleja liikleb ohutult alarmsõidukiga.
Sisukirjeldus:
 • Sõiduki kaitslik juhtimisstiil
 • Kaitsliku juhtimisstiili olemus. Ees seisvate ohtude aimamise oskus olenevalt liiklusoludest
 • Alarmsõidukite kasutamist käsitlev seadusandlus
 • Alarmseadmed ja nende mõju liiklejatele
 • Alarmsõidu taktika
 • Sõidukile mõjuvad jõud
 • Sõiduki turvalisus
 • Alarmsõiduki juhtimine äärmuslikes liiklusolukordades
Õppekava kood 6.5-12/3012-1
Õpisündmuse teemad:
 • kaitslik juhtimisstiil
 • seadusandlus
 • alarmsõidu taktika
 • alarmseadmed
 • sõidukile mõjuvad jõud ja turvalisus
 • äärmuslikud liiklusolud


Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse auditoorne osa toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm), praktiline osa toimub autodroomil, kus õppijatele on tagatud õppesõidukid.
Hindamisviisid: Valik- ja esseevastustega test, sõidueksam
Osalemise/ alustamise eeldused: B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse, alarmsõidukijuhi koolitustunnistuse ja alarmsõidukijuhi tervisenõuetele vastava kehtiva tervisetõendi olemasolu.
Lõpetamise tingimused:

Osaleja sooritab valik- ja esseevastustega testi:     

 • Test loetakse sooritatuks, kui on vähemalt 80% õigeid vastuseid
 • Õppija teab kaitsliku juhtimisstiili olemust.
 • Õppija teab alarmsõidukite kasutamist reguleerivaid õigusakte.
 • Õppija teab sõiduki juhitavust, teelpüsivust, kursikindlust ja seadmeid

Õppija sooritab sõidueksami:  

 • Õppija kasutab alarmsõidukit juhtides ohutuid juhtimisvõtteid
 • Õppija juhib alarmsõidukit äärmuslikes liiklusolukordades järgides alarmsõidu taktikat ja arvestades selle iseärasusi
 • Õppija sooritab sõidueksami kõik harjutused

Õppijale väljastatakse tunnistus koos selle juurde kuuluva täiendusõppe õiendiga, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid või ei osalenud hindamises.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Transporditeenused
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Oksana Belova-Dalton, oksana.belova-dalton@sisekaitse.ee, tel: +372 5123142
Koolitajad:
 • Germo Kukk (Sisekaitseakadeemia)
 • Rein Mõnnakmäe (Sisekaitseakadeemia)
 • Tarmo Orav (Sisekaitseakadeemia)

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli