Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat

Üldinfo
Maht: 56 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: - kuni 24 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1. sessioon

 • Grupiliikmed on omavahel tuttavamaks saanud,  
 • Õppijad on tutvunud koolitusele seatud eesmärkidega ning loonud seose oma ootuste ja koolituse eesmärkide vahel ning teadlikud koolitaja ootustest,
 • Õppijad on teadvustanud iseenda vastutuse koolitustegevustes,
 • Õppijad omavad ülevaadet keelekümblusprogrammi raames tehtust nii Eestis kui teistes maades ja arengusuundadest,
 • Õppija on analüüsinud turvalise keskkonna ja õppija õpitulemuste vahelisi seoseid,  
 • Õppija teab turvalise õppekeskkonna loomise erinevaid võimalusi,  
 • Õppija on kavandanud ühe projektõppe mooduli erinevaid üldpädevusi silmas pidades.
 • Õppija on osalenud protsessis, kus teemakäsitlus on arendatud aineteüleseks projektiks,  
 • Õppija on loonud ühe keelelise osaoskuse arendamisele suunatud mudeli lähtudes oma ainest ja õpilaste east

2. sessioon

 • Õppija on loonud oma õpilaste teadmiste ja oskuste tasemest lähtuva keelemudelite õppematerjali, tutvustanud seda kaaslastele ja analüüsinud materjali seotust riikliku õppekavaga,
 • Õppija teab õppetunni kolmefaasilist ülesehitust, oskab põhjendada kõigi kolme faasi rakendamise olulisust, teab õppimisteooriate iseloomulikke tunnuseid ja oskab koostada oma valitud materjali kohta küsimusi Bloomi taksonoomia madalamal ja kõrgemal tasemel,
 • Õppija teab, et õppetunnis tuleb arvestada õpilaste mitmiktajust tulenevat isikupära, kasutades erinevaid metoodilisi lähenemisi,
 • Õppija oskab kasutada pildilist materjali aine- keele ja õpioskuste samaaegseks arendamiseks,  
 • Õppijal on erinevaid näiteid sama meetodi kasutamiseks erinevates ainetes ja erinevates kooliastmetes,  
 • Õppija oskab koondada kogutud materjalid süsteemseks õppevahendiks ja esitleda ennast kui õppijat oma õpimapi põhjal,
 • Õppija teadvustab enesereflektsiooni tähtsust

3. sessioon

 • Õppija on loonud oma õpilaste teadmiste ja oskuste tasemest lähtuva kirjutamismudelite õppematerjali, tutvustanud seda kaaslastele ja analüüsinud materjali seotust riikliku õppekavaga,
 • Õppija on loonud oma õpilaste teadmiste ja oskuste tasemest lähtuva küsimuste kogumiku, tutvustanud seda kaaslastele ja analüüsinud materjali seotust riikliku õppekavaga,  
 • Õppija oskab kasutada pildilist ja videomaterjali aine- keele- ja õpioskuste samaaegseks arendamiseks,  
 • Õppijal on saanud ja jaganud ideid sama meetodi kasutamiseks erinevates ainetes ja erinevates kooliastmetes,
 • Õppija teadvustab enesereflektsiooni tähtsust õpimotivatsiooni looja ja säilitajanaSihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: kooliõpetajad
Eesmärgid: Õppijad on teadlikud lõimitud aine ja keeleõppe (LAK-õppe) headest pedagoogilistest tavadest ja kogenud eesmärgipäraselt korrastatud ning mitmekesiste tegevuste tulemuslikkust aine-, keele- ja õpioskuste arendamiseks koolituses ja igapäevatöös. Osalejad on saanud rühmanõustamise kogemuse.
Sisukirjeldus:

Koolitajad: Anu Parts, Anne Kloren

Päevakava kõikidel sessioonidel:

1. päev

10.45 tervituskohv
11.00-13.00 koolitus
13.00-13.30 lõuna
13.30-15.15 koolitus
15.15-15.30 kohvipaus
15.30-17.00 koolitus

2. päev

09.00-10.45 koolitus
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.45 koolitus
12.45-13.15 lõuna
13.15-15.00 koolitus

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: eesti keele B2 tase
Lõpetamise tingimused:

Kursuse auditoorses töös osalenud ja kodutööd esitanud õppijad saavad tunnistuse

Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@innove.ee, tel: 7350719
Koolitajad:
 • Urve Rannaääre (SA Innove)
 • Ave Härsing (SA Innove)
 • Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
 • Annike Soodla (Haridus- ja Teadusministeerium)
1. sessioon - Üldinfo
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
2. sessioon - Üldinfo
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli