Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat

Üldinfo
Maht: 56 akad. tundi
Hind osalejale: -
Osalejate arv: 15 kuni 24 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oodatavad tulemused:

1. sessioon

 • Grupiliikmed on omavahel tuttavamaks saanud.
 • Õppijad on tutvunud koolitusele seatud eesmärkidega ning loonud seose oma  ootuste ja koolituse eesmärkide vahel ning teadlikud koolitaja ootustest.
 • Õppijad on teadvustanud iseenda vastutuse koolitustegevustes.
 • Õppijad omavad ülevaadet keelekümblusprogrammi raames tehtust nii Eestis kui teistes maades ja arengusuundadest.
 • Õppija on analüüsinud turvalise keskkonna ja õppija õpitulemuste vahelisi seoseid.
 • Õppija teab turvalise õppekeskkonna loomise erinevaid võimalusi.
 • Õppija on kavandanud ühe  projektõppe mooduli  erinevaid  üldpädevusi silmas pidades.  Õppija on  osalenud  protsessis, kus teemakäsitlus on arendatud aineteüleseks projektiks.
 • Õppija on loonud ühe  keelelise  osaoskuse arendamisele suunatud  mudeli lähtudes oma ainest ja õpilaste east.

2. sessioon

 • Õppija on loonud oma õpilaste teadmiste ja oskuste tasemest lähtuva keelemudelite  õppematerjali, tutvustanud seda kaaslastele ja  analüüsinud materjali seotust riikliku õppekavaga.
 • Õppija teab õppetunni  kolmefaasilist ülesehitust, oskab põhjendada kõigi kolme faasi rakendamise olulisust, teab õppimisteooriate iseloomulikke tunnuseid ja oskab koostada oma valitud materjali kohta küsimusi Bloomi taksonoomia madalamal ja kõrgemal tasemel.
 • Õppija teab, et õppetunnis tuleb arvestada õpilaste  mitmiktajust tulenevat isikupära, kasutades erinevaid metoodilisi lähenemisi.
 • Õppija oskab kasutada pildilist materjali aine-  keele ja õpioskuste samaaegseks arendamiseks.
 • Õppijal on erinevaid näiteid sama meetodi kasutamiseks erinevates ainetes ja  erinevates kooliastmetes.
 • Õppija oskab koondada kogutud materjalid süsteemseks õppevahendiks ja esitleda ennast kui õppijat oma õpimapi põhjal.
 • Õppija teadvustab enesereflektsiooni tähtsust.

3. sessioon

 • Õppija on loonud oma õpilaste teadmiste ja oskuste tasemest lähtuva kirjutamismudelite  õppematerjali, tutvustanud seda kaaslastele ja analüüsinud materjali seotust riikliku õppekavaga.
 • Õppija  on loonud oma õpilaste teadmiste ja oskuste tasemest lähtuva küsimuste kogumiku, tutvustanud seda kaaslastele ja analüüsinud materjali seotust riikliku õppekavaga.
 • Õppija oskab kasutada pildilist ja videomaterjali aine-  keele-  ja õpioskuste samaaegseks arendamiseks.
 • Õppijal on  saanud ja jaganud ideid  sama meetodi kasutamiseks erinevates ainetes ja erinevates kooliastmetes.
 • Õppija  teadvustab  enesereflektsiooni tähtsust õpimotivatsiooni looja ja säilitajana.
Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: I–III kooliastme õpetajad
Eesmärgid: Õppijad on teadlikud lõimitud aine ja keeleõppe (LAK-õppe) headest pedagoogilistest tavadest ja kogenud eesmärgipäraselt korrastatud ning mitmekesiste tegevuste tulemuslikkust aine-, keele- ja õpioskuste arendamiseks koolituses ja igapäevatöös.
Sisukirjeldus:

Koolitajad Anu Parts, Annike Soodla


1. moodul 25.- 26.02.2016

2. moodul  29.- 30.03.2016

3. moodul 19.- 20.04.2016

1. päev

10.45 tervituskohv

11.00-13.00 koolitus

13.00-13.30 lõuna

13.30-15.15 koolitus

15.15-15.30 kohvipaus

15.30-17.00 koolitus

2. päev

  9.00-10.45 koolitus

10.45-11.00 kohvipaus

11.00-12.45 koolitus

12.45-13.15 lõuna

13.15-15.00 koolitus


Õpisündmuse teemad:

1.sessioon, 14 loengutundi + 7 tundi iseseisvat tööd

 • Kursuse sissejuhatus.
 • Grupileping (kokkulepped).
 • Keelekümblusmetoodika põhimõtted.
 • LAK-õppe alustalad (aine, keel ja õpioskused).
 • Rutiintegevused turvalise õppekeskkonna loomisel.
 • Turvalisus (mööbli paigutus, seinad, kursuse eesmärgid, ootused).
 • Õpilast kaasav eesmärgistamine (aineõppe, keeleõppe ja õpioskuste omandamise eesmärgistamine).
 • Eneserefleksioon enesehindamise  ja kujundava hindamise vahendina klassiruumis ja õpetaja enesearengus.
 • Õppematerjalid:  LAK-õppe, keelekümblusprogrammi  materjalid: süsteemi tutvustus,  rühmatööna PK RÕK-i üldpädevuste arendamisvõimaluste leidmine töölehtedest lähtudes, õppevahendite loomine).
 • Projektiõpe.
 • Õppimine, õppimisteooriad, Bloomi mõtlemistasandite taksonoomia.
 • Lugemisstrateegiad ja võtted teksti organiseerimiseks.
 • Keeleliste osaoskuste arendamisvõimalused, keeleliste mudelite näited.

Kodutöö

Keelelise mudeli loomine oma ainest, õppekavalistest eesmärkidest ja õpilaste arenguvajadustest lähtuvalt


2.sessioon, 14 loengutundi

 • Omaloodud  keelemudelite tutvustamine ja kaaslaste keelemudelitega tutvumine.
 • Õppetunni struktureerimine.
 • Tööjuhis (suuline ja kirjalik juhis, juhise pikkus, keeleline selgus).
 • Maailmaõpe.
 • Mitmiktaju  –  töö  maailmaõppe teemasid käsitleva  ajalehega ja mitmiktaju arendavate tööülesannete koostamine artikli kohta (küsimuste analüüs ja moodustamine).
 • Tekst ja diagramm (žanri muutus, skaala).
 • Õpimapp enesehindamise vahendina.
 • Kujundav hindamine, tagasiside, enesehinnang, õpimotivatsioon.

Kodutöö

Bloomi taksonoomia  kõrgemate mõtlemistasandite arendamiseks sobiv küsimustepank ühe klassi jaoks oma aines (õpiku vm õppematerjalide juurde).


3.sessioon, 14 loengutundi

 • Aktiivõppemeetodite kasutamine õppetegevuses (töö tekstiga, luuletuste kirjutamine, rahvapärimus, mudelkirjutamine, RAFT).
 • Ristsõnad jm sõnavara omandamise võtted. Arvuti õppematerjalide loomise abilisena (puzzlemaker, www.clil.org).
 • Erinevad tekstid, erinevad õpistiilid (lineaarne ja mittelineaarne tekst). 
 • Pilt infokandjana.
 • Video kasutamise võimalused.

Kursuse lõpetamine

Kursuse auditoorses  töös osalenud  ja kodutööd esitanud õppijad saavad tunnistuse

Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused:

Eesti keele oskus B2-tasemel. Soovituslikult on läbitud vähemalt üks keelekümblusprogrammi põhikoolitus.

Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@innove.ee, tel: 7350719
Koolitajad:
 • Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
 • Anastassia Valužina (Maardu Linnavalitsus)
 • Maire Kebbinau (SA Innove)
 • Urve Rannaääre (SA Innove)

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli