Aktiivse suhtlemise mitu palet (Draamaõpe)

Üldinfo
Maht: 32 akad. tundi
Hind osalejale: -
Osalejate arv: 15 kuni 24 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oodatavad tulemused: 

 • Õppijad on sõnastanud enda jaoks koolitusel osalemise eesmärgid.
 • Õppijad on kogenud ennast rühmaliikmena, õppijana.
 • Õppijad on saanud teadmisi draamavõtete kasutamisest õppetöös.
 • Õppijad on kogenud õppimistegevust individuaalselt, paaris, rühmas.
 • Õppijad on reflekteerinud, kuidas luua loovuse arengut  soodustav ja õppija eripära arvestav õppekeskkond.
 • Õppijad on kogenud lõimitud tegevuste võimalusi.
 • Õppijad on andnud hinnangu enda kui õppija arengule.
 • Õppijad on reflekteerinud enda jaoks püstitatud koolitusel osalemise eesmärkide täitumist.
 • Õppijad on püstitanud enda jaoks eesmärgid koolitusel omandatu rakendamiseks.


Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: Sihtgrupp: I–III kooliastme õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Õppijad on kogenud võimalusi üldpädevuste kujundamiseks draamavõtete kaudu.
Töövõtteid, mille võimalusi, on harjutanud, läbi teinud üldpädevus erinevaid töövõtteid üldpädevuste kujundamisel.
Sisukirjeldus:

Koolitajad Anna Sele ja Tatjana Baum-Valgma.

1. sessioon: Draama teooria praktikas. Loovus suhtluses.

25.02.16

10.00-10.30  Tervituskohv
10.30-12.30  Sissejuhatus. Ootuste kujundamine. Õppimisgrupi kujundamine.
12.30-13.00  Lõuna
13.00-15.00  Daama kui aktiivõppe võimaluste kogemine.
15.00-15.15  Kohvipaus
15.15-16.45  Võimaluste kogemine õppija loovuse toetamisel.

26.02.16

09.00-10.30  Pildi kui õppevahendi kasutamine.
10.30-10.45  Kohvipaus
10.45-12.15  Multiintelligentsuse põhimõtete rakendamine õppijate individuaalsuse arvestamisel.
12.15-12.45  Lõuna
12.45-14.45  Tegevuste reflekteerimine: seoste loomine koolitusel kogetu ja koolis õppetegevuse juhtimise vahel.


2. sessioon: Õppimine sõnas ja pildis.

21.-22.04.2016

Päevakava täpsustamisel

Õpisündmuse teemad:

Teemaplaan

1.sessioon, 14 loengutundi + 4 tundi iseseisvat tööd

 • Õppijate ootuste sõnastamine.
 • Õppimisgrupi kui terviku kujundamine.
 • Draama kui aktiivõppe võimaluste kogemine.
 • Võimaluste kogemine õppija loovuse toetamisel.
 • Pildi kui õppevahendi kasutamine.
 • Multiintelligentsuse põhimõtete rakendamine õppijate individuaalsuse arvestamisel.
 • Tegevuste reflekteerimine: seoste loomine koolitusel kogetu ja koolis õppetegevuse juhtimise vahel.

Kodutöö

 • Õppija loovuse arengut toetava tegevuse kavandamine ja läbiviimine.
 • Vähemalt kahe koolitusel kogetud võtte/meetodi kasutamine õppetöös, kogetu kirjeldamine.
 • Oma tegevuse reflekteerimine.

2.sessioon, 14 loengutundi 

 • Luuletuste ja draamavõtete lõimimine.
 • Visuaalide kasutamine õppetegevuses.
 • Keeleõppe, aine sisu ja õpioskuste kujundamise ühendamine.
 • Õppija eneserefleksioon.
Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused:

B2 tasemel eesti keele oskus

Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@innove.ee, tel: 7350719
Koolitajad:
 • Anastassia Valužina (Maardu Linnavalitsus)
 • Maire Kebbinau (SA Innove)
 • Anna Sele (Tallinna Läänemere Gümnaasium)
 • Urve Rannaääre (SA Innove)
kahslkhlASHV - Üldinfo
Eesmärgid: HJKHJ
Sisukirjeldus: TIOTUIT
Maht: 30.00 akad. tundi

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli