Aktiivõppemeetodid e-õppes

Üldinfo
Maht: 104 akad. tundi
Hind osalejale: 189.00
Osalejate arv: 12 kuni 25 osalejat
Õpisündmuse veebilink: https://koolitus.hitsa.ee/training/5
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolitusel osalenud:

 • edendavad ja toetavad loovat ning innovaatilist mõtlemist ja leidlikkust, olles õppijatele eeskujuks (ISTE 1.a)
 • kaasavad õppijaid eluliste küsimuste ja probleemide uurimisse ning lahendamisse digivahendite abil (ISTE 1.b)
 • edendavad õppijate refleksiooni koostöövahendite abil, et avaldada ja avardada õppijate kontseptuaalset arusaamist ja mõtlemist, planeerimist ning loomingulisi protsesse (ISTE 1.c)
 • kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2.c)
 • annavad õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis, lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standarditest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 2.d)
 • arvestavad õppijate individuaalsete eripäradega, kasutades õppijakeskseid meetodeid ning pakkudes võrdset ligipääsu sobivatele digivahenditele (ISTE 4.b)
Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Eesmärgid: Anda ülevaade peamistest õpetamisel kasutatavatest aktiivõppemeetoditest ning analüüsida nende meetodite kasutamise võimalusi õppetöös e-õppe kontekstis.
Sisukirjeldus:

Kursuse eduka läbimise järel osaleja:

 • teab õppemeetodite süstematiseerimise aluseid ning hindab, milliste õpiväljundite saavutamisele kasutatav õppemeetod kaasa aitab
 • teab mõnda enda jaoks uut õppemeetodit ning kohandab selle oma ainevaldkonnas ja e-keskkonnas kasutamiseks
 • analüüsib oma õppimist e-keskkonnas ja kajastab seda enda e-portfoolios
 • otsib uusi õppemeetodeid erinevatest allikatest ning kavandab nende kasutamist oma ainekursusel e-keskkonnas

Tartu Ülikooli täienduskoolituskursus.

Õpisündmuse teemad:
 • Õppemeetodid ja nende rühmitamine
 • Tutvumis- ja soojendusülesanded
 • Meetodid, mis toetavad iseseisvat lugemist või tööd õppematerjaliga
 • Rühmatöö e-õppes
 • Refleksiooni toetavad õppemeetodid
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks peab olemas olema kesktasemel arvutioskus, juurdepääs internetiühendusega arvutile ning enda (või kolleegi) õppeaine, mille meetodeid soovitakse e-õppe kontekstis analüüsida.
Lõpetamise tingimused:

Osaleja on esitanud neli ülesandekirjeldust, on osalenud rühmatöös ning täitnud ja esitanud e-portfoolio.

Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Väljatöötaja: Tartu Ülikool
Korraldav asutus: HITSA
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@hitsa.ee
Koolitajad:
 • Triin Marandi (Tartu Ülikool)
 • Lehti Pilt (Tartu Ülikool)
Märksõnad: aktiivõpe, e-õpe, meetod

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli